Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 60, 50, Wheel Size 17", Tyre Width 225 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 225 mm 
  • Tyre Profile: 50, 60 
  • Wheel Size: 17"