Auto & Moto / Gomme / Wheel Size 16", Tyre Profile 70, 50, Tyre Width 225 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 225 mm 
  • Tyre Profile: 50, 70 
  • Wheel Size: 16"