• Hai scelto:
  • Tyre Profile: 80 
  • Wheel Size: 17"