Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 70, Wheel Size 16", Tyre Width 235 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 235 mm 
  • Tyre Profile: 70 
  • Wheel Size: 16"