Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 70, Wheel Size 16", Tyre Width 225 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 225 mm 
  • Tyre Profile: 70 
  • Wheel Size: 16"