Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 70, Wheel Size 14", Tyre Width 195 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 195 mm 
  • Tyre Profile: 70 
  • Wheel Size: 14"