Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 65, Wheel Size 15", Tyre Width 195 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 195 mm 
  • Tyre Profile: 65 
  • Wheel Size: 15"