Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 65, Wheel Size 13", Tyre Width 175 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 175 mm 
  • Tyre Profile: 65 
  • Wheel Size: 13"