Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 60, Wheel Size 18", Tyre Width 285 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 285 mm 
  • Tyre Profile: 60 
  • Wheel Size: 18"