Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 60, Wheel Size 16", Tyre Width 205 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 205 mm 
  • Tyre Profile: 60 
  • Wheel Size: 16"