Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 60, Wheel Size 15", Tyre Width 195 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 195 mm 
  • Tyre Profile: 60 
  • Wheel Size: 15"