Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 55, Wheel Size 15", Tyre Width 165 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 165 mm 
  • Tyre Profile: 55 
  • Wheel Size: 15"