Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 50, Wheel Size 18", Tyre Width 245 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 245 mm 
  • Tyre Profile: 50 
  • Wheel Size: 18"