Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 45, Wheel Size 16", Tyre Width 195 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 195 mm 
  • Tyre Profile: 45 
  • Wheel Size: 16"