Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 40, Wheel Size 21", Tyre Width 295 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 295 mm 
  • Tyre Profile: 40 
  • Wheel Size: 21"