Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 40, Wheel Size 18", Tyre Width 235 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 235 mm 
  • Tyre Profile: 40 
  • Wheel Size: 18"