Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 35, Wheel Size 22", Tyre Width 265 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 265 mm 
  • Tyre Profile: 35 
  • Wheel Size: 22"