• Hai scelto:
  • Tyre Profile: 30 
  • Wheel Size: 22"