Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 30, Wheel Size 20", Tyre Width 265 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 265 mm 
  • Tyre Profile: 30 
  • Wheel Size: 20"